Solve the equation \(\frac{m}{3} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{m}{4}\)

Question 1 Report

Solve the equation \(\frac{m}{3} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{m}{4}\)