Loading....

JAMB UTME - Hausa - 2011

Question 1 Report

WAKA

‘Ya ɗan’uwa da ke fatawa a kan zancen,

Tawakkali da du’ai wadda ba bidi’a.

Da fassarar ƙaddara bisa yadda anka faɗi.

Cikin kitabu da sunna wanda ba bidi’a.

Ai ka yi fatawarka gun wannan da bai da sani,

Kuma bai da hikima ta rarrabe mas’alar bidi’a.’

A waɗannan baitoci na ‘Waƙar Bidi’a’ ta Waƙoƙin Sa’adu Zungur ana yin gargaɗi ne kan